Aplikacja Beatbox Kids

Aplikacja Beatbox Kids

Aplikacja Beatbox Kids

Mobilna apli­ka­cja beat­bo­xo­wa „Beatbox Kids” prze­zna­czo­na jest na smart­fo­ny i table­ty i będzie dostęp­na za dar­mo na plat­for­my iOS oraz Android. Program skła­da się z trzech pod­sta­wo­wych funk­cji, któ­re zapew­nią dzie­ciom i rodzi­com godzi­ny kre­atyw­nej zaba­wy głosem.

Aplikacja Beatbox Kids zawie­ra ele­men­ty płat­ne za pomo­cą mikro­płat­no­ści, jed­nak nie są one nie­zbęd­ne do korzy­sta­nia z wszyst­kich funk­cji pro­gra­mu. Miło by nam jed­nak było otrzy­mać tego typu wspar­cie, jeśli apli­ka­cja Wam się spodobała.

Video lekcje beatbox

Lekcje video

W apli­ka­cji będzie moż­na obej­rzeć 8 dar­mo­wych lek­cji beat­box. Filmy pod­sta­wo­we mają łącz­nie ok. 20 minut dłu­go­ści i do ich oglą­da­nie jest potrzeb­ne połą­cze­nie inter­ne­to­we. Z cza­sem będzie­my wpro­wa­dzać dodat­ko­wo fil­my płatne. 
Looper beatbox

Looper

W apli­ka­cji będzie moż­na nagry­wać wła­sny głos i zapę­tlać go, two­rząc powta­rza­ją­cy się rytm. Jednocześnie będzie moż­na nagrać do trzech ście­żek woka­lu i nie­za­leż­nie je włą­czać i wyłączać. 
Siatka bitów

Siatka bitów

W apli­ka­cji będzie moż­na ukła­dać bity beat­bo­xo­we na ryt­micz­nej siat­ce i odtwa­rzać je w wybra­nym tem­pie. Podstawowe 6 dźwię­ków będzie dostęp­ne za dar­mo, a kolej­ne będzie moż­na doku­pić za pomo­cą mikropłatności. 

Pobierz aplikację Beatbox Kids

W tej chwi­li apli­ka­cja Beatbox Kids jest dostęp­na na sys­te­my Google Android oraz Apple iOS.

Powiedz mi więcej o projekcie

Zapisując się na dar­mo­wy new­slet­ter, dosta­niesz zestaw kolo­ro­wa­nek dla dzie­ci na bazie ilu­stra­cji z książ­ki. Szanujemy Twoje dane, są bez­piecz­ne i nigdy nie przy­śle­my Ci spa­mu. Newsletter rusza wkró­ce i będzie zawie­rał aktu­al­no­ści z roz­wo­ju pro­jek­tu „Co w pasz­czy pisz­czy?” i infor­ma­cje o ter­mi­nie publi­ka­cji książki. 
Aplikacja Beatbox Kids