Video lekcje beatbox

Książ­ka „Co w pasz­czy pisz­czy” oraz apli­ka­cja mobil­na Beat­box Kids zawie­ra­ją 8 krót­kich beat­bo­xo­wych lek­cji video. Łącz­ny czas trwa­nia lek­cji to oko­ło 20 minut. Ze wzglę­du na bar­dzo wyso­ką jakość fil­mów (roz­dziel­czość 4K) pli­ki są dostęp­ne tyl­ko onli­ne.

Beat­bo­xo­we lek­cje video moż­na odkryć ska­nu­jąc kod QR. Ska­ner do kodów QR to nie­wiel­ka dar­mo­wa apli­ka­cja, któ­rą moż­na pobrać na smart­fo­ny i table­ty na każ­dy sys­tem ope­ra­cyj­ny.

Pobierz na Androida

Pobierz ska­ner QR na Andro­ida

Pobierz na iOS

Pobierz ska­ner QR na iOS

Pobierz na Windows Phone

Pobierz ska­ner QR na Win­dows Pho­ne

Aplikacja mobilna Beatbox Kids

Apli­ka­cja mobil­na Beat­box Kids zawie­ra bez­płat­ny dostęp do 8 video lek­cji beat­box. W przy­szło­ści będą doda­wa­ne nowe fil­my edu­ka­cyj­ne, do któ­rych dostęp będzie umoż­li­wio­ny za nie­wiel­ką opła­tą.