<h1 style="text-align:center;">Aplikacja Beatbox Kids</h1>

Aplikacja Beatbox Kids

Aplikacja Beatbox Kids

Mobilna apli­ka­cja beat­bo­xo­wa „Beatbox Kids” prze­zna­czo­na jest na smart­fo­ny i table­ty i będzie dostęp­na za dar­mo na plat­for­my iOS oraz Android. Program skła­da się z trzech pod­sta­wo­wych funk­cji, któ­re zapew­nią dzie­ciom i rodzi­com godzi­ny kre­atyw­nej zaba­wy głosem.

Aplikacja Beatbox Kids zawie­ra ele­men­ty płat­ne za pomo­cą mikro­płat­no­ści, jed­nak nie są one nie­zbęd­ne do korzy­sta­nia z wszyst­kich funk­cji pro­gra­mu. Miło by nam jed­nak było otrzy­mać tego typu wspar­cie, jeśli apli­ka­cja Wam się spodobała.

Video lekcje beatbox

Lekcje video

W apli­ka­cji będzie moż­na obej­rzeć 8 dar­mo­wych lek­cji beat­box. Filmy pod­sta­wo­we mają łącz­nie ok. 20 minut dłu­go­ści i do ich oglą­da­nie jest potrzeb­ne połą­cze­nie inter­ne­to­we. Z cza­sem będzie­my wpro­wa­dzać dodat­ko­wo fil­my płatne. 
Looper beatbox

Looper

W apli­ka­cji będzie moż­na nagry­wać wła­sny głos i zapę­tlać go, two­rząc powta­rza­ją­cy się rytm. Jednocześnie będzie moż­na nagrać do trzech ście­żek woka­lu i nie­za­leż­nie je włą­czać i wyłączać. 
Siatka bitów

Siatka bitów

W apli­ka­cji będzie moż­na ukła­dać bity beat­bo­xo­we na ryt­micz­nej siat­ce i odtwa­rzać je w wybra­nym tem­pie. Podstawowe 6 dźwię­ków będzie dostęp­ne za dar­mo, a kolej­ne będzie moż­na doku­pić za pomo­cą mikropłatności. 

Pobierz aplikację Beatbox Kids

W tej chwi­li apli­ka­cja Beatbox Kids jest dostęp­na na sys­te­my Google Android oraz Apple iOS.

<link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div id="mc_embed_signup"> <sty­le> #mc_embed_signup_scroll h2 {font-size:2.8em; color: #677552; font-weight:normal; text-align:center;} #mc_embed_signup .but­ton { mar­gin: 15px 31px 15px 0; width: 95.7%; height: 40px; font-size:1.3em; } </style> <form action="//beatboxkids.us11.list-manage.com/subscribe/post?u=09871adc23f9f0f41e484d8bb&id=264f989de4" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" nova­li­da­te> <div id="mc_embed_signup_scroll"> <h2>Powiedz mi wię­cej o projekcie</h2> <div class="mc-field-group"> <label for="mce-NAME">Nazywam się </label> <input type="text" value="" name="NAME" class="required" id="mce-NAME"> </div> <div class="mc-field-group"> <label for="mce-EMAIL">Mój e-mail </label> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required ema­il" id="mce-EMAIL"> </div> <div id="mce-responses" class="clear"> <div class="response" id="mce-error-response" style="display:none"></div> <div class="response" id="mce-success-response" style="display:none"></div> </div> <div style="position: abso­lu­te; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_09871adc23f9f0f41e484d8bb_264f989de4" tabindex="-1" value=""></div> <div class="clear"><input type="submit" value="Chcę wię­cej infor­ma­cji!" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div> </div> </form> </div>
Zapisując się na dar­mo­wy new­slet­ter, dosta­niesz zestaw kolo­ro­wa­nek dla dzie­ci na bazie ilu­stra­cji z książ­ki. Szanujemy Twoje dane, są bez­piecz­ne i nigdy nie przy­śle­my Ci spa­mu. Newsletter rusza wkró­ce i będzie zawie­rał aktu­al­no­ści z roz­wo­ju pro­jek­tu „Co w pasz­czy pisz­czy?” i infor­ma­cje o ter­mi­nie publi­ka­cji książki. 
Aplikacja Beatbox Kids