Learn more

Zapraszamy do współ­pra­cy logo­pe­dów szkol­nych, przed­szkol­nych oraz orga­ni­za­cje zrze­sza­ją­ce logo­pe­dów. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści pla­nu­je­my rów­nież cykl szko­leń dla logo­pe­dów i nauczy­cie­li chcą­cych sko­rzy­stać z beat­bo­xo­wej meto­dy w swo­jej pracy.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej o pro­gra­mie pilo­ta­żo­wym “Beatbox Kids” w szko­łach, cze­ka­my na Twój e-mail.

Patryk Matela

Tel. 509 124 633

Patryk @ streetvid.pl

Kontakt

9 + 4 =

Powiedz mi więcej o projekcie

Zapisując się na dar­mo­wy new­slet­ter, dosta­niesz zestaw kolo­ro­wa­nek dla dzie­ci na bazie ilu­stra­cji z książ­ki. Szanujemy Twoje dane, są bez­piecz­ne i nigdy nie przy­śle­my Ci spa­mu. Newsletter rusza wkró­ce i będzie zawie­rał aktu­al­no­ści z roz­wo­ju pro­jek­tu “Co w pasz­czy pisz­czy?” i infor­ma­cje o ter­mi­nie publi­ka­cji książki.