Printed book

Printed ver­sion of the beat­box book for kids. It’s

Aktualnie szu­ka­my wydaw­cy do dys­try­bu­cji książ­ki w księ­gar­niach w całej Polsce. Mamy też goto­wy nie­wiel­ki nakład książ­ki, aby wysy­łać Wam zamó­wie­nia z przed­sprze­da­ży. Dzięki temu dosta­nie­cie książ­kę do rąk zanim tra­fi do regu­lar­nej dystrybucji.

Audiobook

Pierwszy na świe­cie audio­bo­ok beat­box! Dzięki audio­bo­oko­wi dzie­ci mogą słu­chać i powta­rzać dźwię­ki instru­men­tów aby świet­nie się bawić i mówić wyraź­niej! Jeśli chcesz kre­atyw­nie zająć dziec­ko na 15 minut, włącz mu audio­bo­ok “Co w pasz­czy piszczy?”.

Warsztaty beatbox na Skype

Wiele osób nie ma w swo­im mie­ście dostę­pu do warsz­ta­tów beat­box lub nie pasu­ją im godzi­ny spo­tkań. Mamy dla Was nowość – warsz­ta­ty beat­box przez Skype. Teraz bez wycho­dze­nia z domu możesz uczyć się beat­bo­xu w dowon­lych porach. Wypróbuj choć­by poje­dyn­czą lek­cję. Pamiętaj, im wię­cej lek­cji zama­wiasz, tym mniej pła­cisz za godzi­nę nauki.
Płać bezpiecznie kartą z tpay.com
We are cur­ren­tly trans­la­ting shop pages and pro­duct descrip­tions in the Beatbox Kids shop. Payments can be made with tpay.com or PayPal. In case of any pro­blems, ple­ase con­tact us thro­ught the form.

No Results Found

The page you requ­ested could not be found. Try refi­ning your search, or use the navi­ga­tion abo­ve to loca­te the post.