Dowiedz się więcej

Zapraszamy do współ­pra­cy logo­pe­dów szkol­nych, przed­szkol­nych oraz orga­ni­za­cje zrze­sza­ją­ce logo­pe­dów. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści pla­nu­je­my rów­nież cykl szko­leń dla logo­pe­dów i nauczy­cie­li chcą­cych sko­rzy­stać z beat­bo­xo­wej meto­dy w swo­jej pracy.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej o pro­gra­mie pilo­ta­żo­wym „Beatbox Kids” w szko­łach, cze­ka­my na Twój e-mail.

Patryk Matela

Tel. 509 124 633

tik­tak @ beat­bo­xkids . com (usuń spacje)

Kontakt

7 + 4 =