Beatbox Kids

beat­box dla dzieci

Pro­jekt „Beat­box Kids” jest po to, aby dzie­ci mówi­ły wyraźniej.
Co two­rzymy? Książka, video lek­cje beat­box, appli­ka­cja na smart­fo­ny, warsz­ta­ty w szko­łach. Dowiedz się więcej.

Chcę wie­dzieć wię­cejChcę do sklepu

Zapisz się na newsletter

Jestem:

* pola wymagane

Po zapi­sa­niu na new­slet­ter otrzy­masz pre­zent - beat­bo­xo­wą kolo­ro­wan­kę dla dzie­ci. Szanujemy Twoje dane, są bez­piecz­ne. Nie wysy­ła­my spa­mu. Wysyłamy new­slet­ter max. raz w tygodniu.

Beatboxowa książka

„Co w pasz­czy pisz­czy?” to książ­ka pozwa­la­ją­ca dzie­ciom na wej­ście w świat beat­bo­xu, czy­li ryt­micz­ne­go naśla­do­wa­nia dźwię­ków buzią. Wiedza jest poda­na w spo­sób przy­stęp­ny poprzez 30 stron zabaw­nych i zro­zu­mia­łych dla dzie­ci tek­stów i ilu­stra­cji. Książka zawie­ra 8 video lek­cji beat­bo­xo­wych. Jest dostęp­na w posta­ci dru­ko­wa­nej, e-booka oraz audiobooka.

Beatbox Audiobook
Beatbox e-book
Beatbox książka
Książka Beatbox Kids "Co w paszczy piszczy?"
Książka Beatbox Kids "Co w paszczy piszczy?"

Aplikacja Beatbox Kids

Projekt uzu­peł­nia apli­ka­cja mobil­na Beatbox Kids. Zawiera 8 video lek­cji beat­bo­xo­wych, moż­li­wość nagry­wa­nia swo­ich bitów oraz ukła­da­nie dźwię­ków w ryt­mu. Nie broń­my dzie­ci przed tech­no­lo­gią – wyko­rzy­staj­my ją mądrze. Aplikacja Jest dostęp­na na sys­te­my Android i iOS po pol­sku i angielsku.

Warsztaty dla dzieci

Rdzeniem pro­jek­tu Beatbox Kids są warsz­ta­ty dla dzie­ci. To oka­zja do dosko­na­łej dźwię­ko­wej zaba­wy, ośmie­le­nia się, naucze­nia się pod­staw muzy­ki. Nawet po jed­no­ra­zo­wy­ch zaję­cia­ch dzie­ci zapa­mię­tu­ją wie­le ryt­mów i ćwi­czą je póź­niej w domu. Warsztaty wspie­ra­ją pra­cę (przed)szkolnego logopedy.

Warsztaty dla dzieci Beatbox Kids
Video lekcje beatbox

Video lekcje beatbox

Książka zawie­ra lin­ki do ośmiu fil­mów i ani­ma­cji, któ­re pomo­gą dzie­ciom wejść w świat beat­bo­xu. Filmy mają dłu­gość od 2 do 4 minut i w pro­sty spo­sób wyja­śnia­ją zagad­nie­nia beat­bo­xo­we z książ­ki. Filmy dostęp­ne są onli­ne w roz­dziel­czo­ści 4K (4096×2160 px). Z cza­sem doda­my kolej­ne filmy.

jak beatbox wpłynie na Twoje dziecko:

Po zajęciach beatbox dla dzieci będziemy lepiej oddychać

Nauczy się lepiej oddychać

Po zajęciach beatbox dziecko zacznie wyraźniej mówić

Zacznie wyraźniej mówić

Po zajęciach beatbox dziecko zyska pewność siebie

Zyska pewność siebie

Dziecko po warsztatach beatbox ma wyrobione poczucie rytmu

Wyrobi poczucie rytmu

Zapomni o drogim sprzęcie

Virgin Mobile Academy

Projekt „Beatbox Kids” zwy­cię­żył w Virgin Music Academy edy­cji 2015/2016 uzy­sku­jąc jed­no­gło­śnie głów­ną nagro­dę. Zobacz repor­taż z gali finałowej.
Virgin Mobile Academy

Kontakt

1 + 15 =

Powiedz mi więcej o projekcie

Zapisując się na dar­mo­wy new­slet­ter, dosta­niesz kolo­ro­wan­kę dla dzie­ci na bazie naszych ilu­stra­cji. Szanujemy Twoje dane, są bez­piecz­ne. Nie wysy­ła­my spa­mu. Newsletter rusza wkró­ce – będzie zawie­rał nowo­ści z roz­wo­ju pro­jek­tu i pro­mo­cje Beatbox Kids.