Regulamin

Regulamin z dnia 26.09.2016 r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie poję­cia oznaczają:

1. Klient – oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na lub jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie będą­cą oso­bą praw­ną, któ­rej prze­pi­sy szcze­gól­ne przy­zna­ją zdol­ność praw­ną, któ­ra doko­nu­je Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – usta­wa z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniej­szy Regulamin świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną w ramach skle­pu inter­ne­to­we­go BeatboxKids.com;

4. Sklep inter­ne­to­wy (Sklep) – ser­wis inter­ne­to­wy dostęp­ny pod BeatboxKids.com, za pośred­nic­twem któ­re­go Klient może w szcze­gól­no­ści skła­dać Zamówienia;

5. Towar – pro­duk­ty pre­zen­to­wa­ne w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprze­da­ży – umo­wa sprze­da­ży Towarów w rozu­mie­niu Kodeksu Cywilnego, zawar­ta pomię­dzy fir­mą Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888, a Klientem, zawie­ra­na z wyko­rzy­sta­niem ser­wi­su inter­ne­to­we­go Sklepu;

7. Ustawa o szcze­gól­nych warun­kach sprze­da­ży kon­su­menc­kiej – usta­wa z dnia 27 lip­ca 2002 r. o szcze­gól­nych warun­kach sprze­da­ży kon­su­menc­kiej oraz o zmia­nie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną – usta­wa z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświad­cze­nie woli Klienta, zmie­rza­ją­ce bez­po­śred­nio do zawar­cia Umowy sprze­da­ży, okre­śla­ją­ce w szcze­gól­no­ści rodzaj i licz­bę Towaru.

10. Podmiotem pro­wa­dzą­cym Sklep jest fir­ma Lapiz Anna Matela,
ul. Okęcka 8/2,
02-658 Warszawa,
NIP: 6312590888,
REGON: 146227118,
KRS: 123456
Zarejestrowane przez Urząd Dzielnicy Mokotów w Warszawie
Tel. 502291321
e-mail aksliwa.lapiz@gmail.com
pro­wa­dzo­na przez Annę Matelę.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin okre­śla zasa­dy korzy­sta­nia ze skle­pu inter­ne­to­we­go dostęp­ne­go pod BeatboxKids.com.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regu­la­mi­nem, o któ­rym mowa w art. 8 Ustawy o świad­cze­niu usług dro­gą elektroniczną.

2.3. Sklep inter­ne­to­wy, dzia­ła­ją­cy pod BeatboxKids.com, pro­wa­dzo­ny jest przez fir­mę Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888.

2.4. Niniejszy Regulamin okre­śla w szczególności:

a.) zasa­dy doko­ny­wa­nia reje­stra­cji i korzy­sta­nia z kon­ta w ramach skle­pu internetowego;

b.) warun­ki i zasa­dy doko­ny­wa­nia elek­tro­nicz­nej rezer­wa­cji pro­duk­tów dostęp­nych w ramach skle­pu internetowego;

c.) warun­ki i zasa­dy skła­da­nia dro­gą elek­tro­nicz­ną Zamówień w ramach skle­pu internetowego;

d.) zasa­dy zawie­ra­nia Umów sprze­da­ży z wyko­rzy­sta­niem usług świad­czo­nych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze skle­pu inter­ne­to­we­go jest moż­li­we pod warun­kiem speł­nie­nia przez sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny, z któ­re­go korzy­sta Klient nastę­pu­ją­cych mini­mal­nych wyma­gań technicznych:

a.) Internet Explorer w wer­sji 9 lub now­szej z włą­czo­ną obsłu­gą CSS, jQuery, lub

b.) Mozilla Firefox w wer­sji 16 lub now­szej z włą­czo­ną obsłu­gą CSS, jQuery,

c.) mini­mal­na roz­dziel­czość ekra­nu 800 x 600 pikseli.

2.6. W celu korzy­sta­nia ze skle­pu inter­ne­to­we­go Klient powi­nien we wła­snym zakre­sie uzy­skać dostęp do sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we­go lub urzą­dze­nia koń­co­we­go, z dostę­pem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa fir­ma zastrze­ga sobie moż­li­wość ogra­ni­cze­nia świad­cze­nia usług za pośred­nic­twem Sklepu inter­ne­to­we­go do osób, któ­re ukoń­czy­ły wiek 18 lat. W takim przy­pad­ku poten­cjal­ni Klienci zosta­ną o powyż­szym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzy­skać dostęp do niniej­sze­go Regulaminu w każ­dym cza­sie za pośred­nic­twem odsy­ła­cza zamiesz­czo­ne­go na stro­nie głów­nej ser­wi­su BeatboxKids.com oraz pobrać go i spo­rzą­dzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach poda­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Sklepu, w szcze­gól­no­ści ich opi­sy, para­me­try tech­nicz­ne i użyt­ko­we oraz ceny, sta­no­wią zapro­sze­nie do zawar­cia umo­wy, w rozu­mie­niu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem roz­po­czę­cia korzy­sta­nia ze Sklepu inter­ne­to­we­go jest reje­stra­cja w jego ramach.

3.2. Rejestracja nastę­pu­je poprzez wypeł­nie­nie i zaak­cep­to­wa­nie for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go, udo­stęp­nia­ne­go na jed­nej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem reje­stra­cji jest wyra­że­nie zgo­dy na treść Regulaminu oraz poda­nie danych oso­bo­wych ozna­czo­nych jako obowiązkowe.

3.4. Firma Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888 może pozba­wić Klienta pra­wa do korzy­sta­nia ze Sklepu Internetowego, jak rów­nież może ogra­ni­czyć jego dostęp do czę­ści lub cało­ści zaso­bów Sklepu Internetowego, ze skut­kiem natych­mia­sto­wym, w przy­pad­ku naru­sze­nia przez Klienta Regulaminu, a w szcze­gól­no­ści, gdy Klient:

a.) podał w trak­cie reje­stra­cji w skle­pie inter­ne­to­wym dane nie­zgod­ne z praw­dą, nie­do­kład­ne lub nie­ak­tu­al­ne, wpro­wa­dza­ją­ce w błąd lub naru­sza­ją­ce pra­wa osób trzecich,

b.) dopu­ścił się za pośred­nic­twem skle­pu inter­ne­to­we­go naru­sze­nia dóbr oso­bi­stych osób trze­cich, w szcze­gól­no­ści dóbr oso­bi­stych innych klien­tów skle­pu internetowego,

c.) dopu­ści się innych zacho­wań, któ­re zosta­ną uzna­ne przez fir­mę Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888 za zacho­wa­nia nie­zgod­ne z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa lub ogól­ny­mi zasa­da­mi korzy­sta­nia z sie­ci Internet lub godzą­ce w dobre imię fir­my Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888.

3.5. Osoba, któ­ra zosta­ła pozba­wio­na pra­wa do korzy­sta­nia ze skle­pu inter­ne­to­we­go, nie może doko­nać powtór­nej reje­stra­cji bez uprzed­niej zgo­dy fir­my Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888.

3.6. W celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa prze­ka­zu komu­ni­ka­tów i danych w związ­ku ze świad­czo­ny­mi w ramach Witryny usłu­ga­mi, Sklep inter­ne­to­wy podej­mu­je środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne odpo­wied­nie do stop­nia zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa świad­czo­nych usług, w szcze­gól­no­ści środ­ki słu­żą­ce zapo­bie­ga­niu pozy­ski­wa­nia i mody­fi­ka­cji przez oso­by nie­upraw­nio­ne danych oso­bo­wych prze­sy­ła­nych w Internecie.

3.7. Klient zobo­wią­za­ny jest w szcze­gól­no­ści do:

a.) nie­do­star­cza­nia i nie­prze­ka­zy­wa­nia tre­ści zabro­nio­nych przez prze­pi­sy pra­wa, np. tre­ści pro­pa­gu­ją­cych prze­moc, znie­sła­wia­ją­cych lub naru­sza­ją­cych dobra oso­bi­ste i inne pra­wa osób trzecich,

b.) korzy­sta­nia ze Sklepu inter­ne­to­we­go w spo­sób nie zakłó­ca­ją­cy jego funk­cjo­no­wa­nia, w szcze­gól­no­ści poprzez uży­cie okre­ślo­ne­go opro­gra­mo­wa­nia lub urządzeń,

c.) nie­podej­mo­wa­nia dzia­łań takich jak: roz­sy­ła­nie lub umiesz­cza­nie w ramach Sklepu inter­ne­to­we­go nie­za­mó­wio­nej infor­ma­cji han­dlo­wej (spam),

d.) korzy­sta­nia ze Sklepu inter­ne­to­we­go w spo­sób nie­uciąż­li­wy dla innych klien­tów oraz dla fir­my Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888,

e.) korzy­sta­nia z wszel­kich tre­ści zamiesz­czo­nych w ramach Sklepu inter­ne­to­we­go jedy­nie w zakre­sie wła­sne­go użyt­ku osobistego,

f.) korzy­sta­nia ze Sklepu inter­ne­to­we­go w spo­sób zgod­ny z prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­ce­go na tery­to­rium Rzeczypospolitej Polskiej pra­wa, posta­no­wie­nia­mi Regulaminu, a tak­że z ogól­ny­mi zasa­da­mi korzy­sta­nia z sie­ci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawar­cia Umowy sprze­da­ży za pośred­nic­twem Sklepu inter­ne­to­we­go nale­ży wejść na stro­nę inter­ne­to­wą BeatboxKids.com, doko­nać wybo­ru wer­sji książ­ki (dru­ko­wa­na lub elek­tro­nicz­na), podej­mu­jąc kolej­ne czyn­no­ści tech­nicz­ne w opar­ciu o wyświe­tla­ne Klientowi komu­ni­ka­ty oraz infor­ma­cje dostęp­ne na stronie.

4.2. Wybór zama­wia­nych Towarów przez Klienta jest doko­ny­wa­ny poprzez ich doda­nie do koszyka.

4.3. W trak­cie skła­da­nia Zamówienia – do momen­tu naci­śnię­cia przy­ci­sku „Zamawiam” – Klient ma moż­li­wość mody­fi­ka­cji wpro­wa­dzo­nych danych oraz w zakre­sie wybo­ru Towaru. W tym celu nale­ży kie­ro­wać się wyświe­tla­ny­mi Klientowi komu­ni­ka­ta­mi oraz infor­ma­cja­mi dostęp­ny­mi na stronie.

4.4. Po poda­niu przez Klienta korzy­sta­ją­ce­go ze Sklepu inter­ne­to­we­go wszyst­kich nie­zbęd­nych danych, wyświe­tlo­ne zosta­nie pod­su­mo­wa­nie zło­żo­ne­go Zamówienia. Podsumowanie zło­żo­ne­go Zamówienia będzie zawie­rać infor­ma­cje dotyczące:

a.) przed­mio­tu zamówienia,

b.) jed­nost­ko­wej oraz łącz­nej ceny zama­wia­nych pro­duk­tów lub usług, w tym kosz­tów dosta­wy oraz dodat­ko­wych kosz­tów (jeśli występują),

c.) wybra­nej meto­dy płatności,

d.) wybra­ne­go spo­so­bu dostawy,

e.) cza­su dostawy,

4.5. W celu wysła­nia Zamówienia koniecz­ne jest doko­na­nie akcep­ta­cji tre­ści Regulaminu, poda­nie danych oso­bo­wych ozna­czo­nych jako obo­wiąz­ko­we oraz naci­śnię­cie przy­ci­sku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia sta­no­wi oświad­cze­nie woli zawar­cia z fir­mą Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888 Umowy sprze­da­ży, zgod­nie z tre­ścią Regulaminu.

4.7. Po zło­że­niu Zamówienia, Klient otrzy­mu­je wia­do­mość e-mail, zawie­ra­ją­cą osta­tecz­ne potwier­dze­nie wszyst­kich istot­nych ele­men­tów Zamówienia.

4.8. Umowę trak­tu­je się za zawar­tą z momen­tem otrzy­ma­nia przez Klienta wia­do­mo­ści e-mail, o któ­rej mowa powyżej.

4.9. Umowa sprze­da­ży zawie­ra­na jest w języ­ku pol­skim, o tre­ści zgod­nej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ogra­ni­czo­na do obsza­ru Rzeczpospolitej Polskiej i odby­wa się pod adres wska­za­ny przez Klienta w trak­cie skła­da­nia Zamówienia.

5.2. Dostawa zamó­wio­nych Towarów odby­wa się trans­por­tem wła­snym, prze­sył­ką kurier­ską lub za pośred­nic­twem Poczty Polskiej. Koszty dosta­wy wyno­szą 7 PLN w przy­pad­ku wybra­nia Poczty Polskiej oraz 25 PLB w przy­pad­ku wybra­nia kurie­ra. Dodatkowo kosz­ty dosta­wy zosta­ną wska­za­ne w cza­sie skła­da­nia Zamówienia.

5.3. Termin reali­za­cji dosta­wy wyno­si od 1 do 7 dni robo­czych licząc od dnia wysła­nia przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzy­skać dostęp do niniej­sze­go Regulaminu w każ­dym cza­sie za pośred­nic­twem odsy­ła­cza zamiesz­czo­ne­go na stro­nie głów­nej ser­wi­su BeatboxKids.com oraz pobrać go i spo­rzą­dzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabez­pie­cze­nie, udo­stęp­nie­nie oraz potwier­dze­nie Klientowi istot­nych posta­no­wień Umowy sprze­da­ży Towarów nastę­pu­je poprzez prze­sła­nie Klientowi na poda­ny adres e-mail oraz poprzez dołą­cze­nie do prze­sył­ki zawie­ra­ją­cej Towar wydru­ku potwier­dze­nia, spe­cy­fi­ka­cji Zamówienia oraz fak­tu­ry VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów poda­wa­ne są w zło­tych pol­skich i zawie­ra­ją wszyst­kie skład­ni­ki, w tym poda­tek VAT (z wyróż­nie­niem wyso­ko­ści staw­ki), cła oraz wszel­kie inne składniki

6.2. Klient ma moż­li­wość uisz­cze­nia ceny:

a.) prze­le­wem na numer kon­ta ban­ko­we­go Idea Bank 55 1950 0001 2006 0368 8504 0002

b.) płat­no­ścią w sys­te­mie PayU,

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będą­ce­mu kon­su­men­tem w rozu­mie­niu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przy­słu­gu­je – na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa – pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość, bez poda­nia przy­czy­ny, skła­da­jąc sto­sow­ne oświad­cze­nie na piśmie, w ter­mi­nie 14 dni i wysy­ła­jąc je na adres Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa poda­ny w niniej­szym Regulaminie.

7.2. Termin 15-dniowy liczy się od dnia, w któ­rym nastą­pi­ło dostar­cze­nie Towaru.

7.3. Prawo do odstą­pie­nia od umo­wy przez kon­su­men­ta jest wyłą­czo­ne w przy­pad­ku świad­czeń, któ­re z uwa­gi na ich cha­rak­ter nie mogą zostać zwró­co­ne, takich jak wer­sja elek­tro­nicz­na książ­ki (e-book).

7.4. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość, umo­wa jest uwa­ża­na za nie­za­war­tą. To, co stro­ny świad­czy­ły, ule­ga zwro­to­wi w sta­nie nie­zmie­nio­nym, chy­ba że zmia­na była koniecz­na w gra­ni­cach zwy­kłe­go zarzą­du. Zwrot powi­nien nastą­pić nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni. Zakupiony towa­ru nale­ży zwró­cić na poniż­szy adres:

Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powi­nien zostać opa­ko­wa­ny w odpo­wied­ni spo­sób, zapew­nia­ją­cy brak uszko­dzeń prze­sył­ki w trak­cie transportu.

7.6. Koszt opa­ko­wa­nia i ode­sła­nia towa­ru pono­si Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888 jako sprze­daw­ca odpo­wia­da wobec Klienta będą­ce­go kon­su­men­tem w rozu­mie­niu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za nie­zgod­ność z Umową sprze­da­ży Towaru zaku­pio­ne­go przez tego kon­su­men­ta, w zakre­sie okre­ślo­nym Ustawą o szcze­gól­nych warun­kach sprze­da­ży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wyni­ka­ją­ce z naru­sze­nia praw Klienta gwa­ran­to­wa­nych praw­nie, lub na pod­sta­wie niniej­sze­go Regulaminu, nale­ży kie­ro­wać na adres shop@beatboxkids.com. Firma Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888 zobo­wią­zu­je się do roz­pa­trze­nia każ­dej rekla­ma­cji w ter­mi­nie do 14 dni, a gdy­by to nie było moż­li­we, do poin­for­mo­wa­nia w tym okre­sie Klienta, kie­dy rekla­ma­cja zosta­nie rozpatrzona.

8.3. Firma Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888 nie jest pro­du­cen­tem towa­rów. Producent pono­si odpo­wie­dzial­ność z tytu­łu gwa­ran­cji sprze­da­ne­go Towaru na warun­kach oraz przez okres wska­za­ny w kar­cie gwa­ran­cyj­nej. Jeśli doku­ment gwa­ran­cyj­ny prze­wi­du­je taką moż­li­wość, Klient może zgła­szać swo­je rosz­cze­nia w ramach gwa­ran­cji bez­po­śred­nio w auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie, któ­re­go adres znaj­du­je się w kar­cie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888 podej­mu­je dzia­ła­nia w celu zapew­nie­nia w peł­ni popraw­ne­go dzia­ła­nia Sklepu, w takim zakre­sie, jaki wyni­ka z aktu­al­nej wie­dzy tech­nicz­nej i zobo­wią­zu­je się usu­nąć w roz­sąd­nym ter­mi­nie wszel­kie nie­pra­wi­dło­wo­ści zgło­szo­ne przez Klientów.

9.2. Klient zobo­wią­za­ny jest nie­zwłocz­nie powia­do­mić fir­mę Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa o wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ściach lub prze­rwach w funk­cjo­no­wa­niu ser­wi­su Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem Sklepu Klient może zgła­szać pisem­nie na adres: Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, mailo­wo pod adres shop@beatboxkids.com lub przy uży­ciu for­mu­la­rza kontaktowego.

9.4. W rekla­ma­cji Klient powi­nien podać swo­je imię i nazwi­sko, adres do kore­spon­den­cji, rodzaj i datę wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­nej z funk­cjo­no­wa­niem Sklepu.

9.5. Firma Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888 zobo­wią­zu­je się do roz­pa­trze­nia każ­dej rekla­ma­cji w ter­mi­nie do 14 dni, a gdy­by to nie było moż­li­we, do poin­for­mo­wa­nia w tym okre­sie Klienta, kie­dy rekla­ma­cja zosta­nie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewen­tu­al­nych spo­rów powsta­łych pomię­dzy fir­mą Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888 a Klientem, któ­ry jest kon­su­men­tem w rozu­mie­niu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zosta­je pod­da­ne sądom wła­ści­wym zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi wła­ści­wych prze­pi­sów Kodeksu postę­po­wa­nia cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewen­tu­al­nych spo­rów powsta­łych pomię­dzy fir­mą Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888 a Klientem, któ­ry nie jest kon­su­men­tem w rozu­mie­niu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zosta­je pod­da­ne sądo­wi wła­ści­we­mu ze wzglę­du na sie­dzi­bę fir­my Lapiz Anna Matela, ul. Okęcka 8/2, 02-658 Warszawa, NIP: 6312590888.

10.3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regulaminie mają zasto­so­wa­nie prze­pi­sy Kodeksu cywil­ne­go, prze­pi­sy Ustawy o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną oraz inne wła­ści­we prze­pi­sy pra­wa polskiego.