Warsztaty beatbox dla dzieci

Oferujemy warsz­ta­ty beat­box dla dzie­ci przed­szkol­nych i wcze­snosz­kol­nych. To oka­zja do dosko­na­łej dźwię­ko­wej zaba­wy, ośmie­le­nia się, naucze­nia się pod­staw muzy­ki. Nawet po jed­no­ra­zo­wych zaję­ciach dzie­ci zapa­mię­tu­ją wie­le ryt­mów i ćwi­czą je póź­niej w domu.

Na pod­sta­wie doświad­cze­nia okre­śli­li­śmy dłu­gość warsz­ta­tów na 45 minut, z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia do godzi­ny. Dłuższy czas wyma­ga prze­rwy, aby dzie­ci mogły pozo­stać sku­pio­ne i wypo­czę­te. Rozłożenie sprzę­tu i przy­go­to­wa­nie pro­wa­dzą­ce­go trwa ok. 7 minut.

Co robimy na warsztatach

  • zro­bi­my roz­grzew­kę buzi i języ­ka, ćwi­cze­nia mię­śni mowy w for­mie zabawy
  • nauczy­my się co to jest prze­po­na i jak jej uży­wać do oddychania
  • nauczy­my się 3 pod­sta­wo­wych dźwię­ków per­ku­syj­nych w beat­bo­xie – sto­pa, wer­bel, hi-hat
  • nauczy­my się co to jest takt, tem­po, metrum i jak je moż­na zmieniać
  • każ­de dziec­ko może robić beat­box przez mikrofon
  • nagra­my wspól­ny utwór na looperze
Warsztaty beatbox dla dzieci - sprawdzamy działanie przepony przez bańki mydlane!
Co robimy na warsztatach beatbox dla dzieci

Prowadzący

Patryk „TikTak” Matela human beat­box upra­wia od 2002 r. Występuje w Polsce i za gra­ni­cą, m.in. w Londynie, Edynburgu, Berlinie, Kolonii, Bochum. Od 2004 roku współ­or­ga­ni­zu­je ofi­cjal­ne mistrzo­stwa beat­bo­xo­we Polish Beatbox Battle. Regularnie w jury zawo­dów beatboxowych.

Artysta w pro­jek­tach teatral­nych: „12 Ławek” Jarosława Stańka oraz „Morosophus” oraz fil­mie „Jeszcze nie wie­czór” Jacka Bławuta. Nagrał z Bauaganem Mistrzów pły­tę „Plac Zabaw” w 2008. Współpracował z wytwór­nią Wielkie Joł i wie­lo­ma arty­sta­mi pol­skiej sce­ny muzycz­nej. Podczas festi­wa­li Turning Sounds 4 i 5 grał z Philem Mintonem, Sainkho Namtchylak. W 2008 wyko­nał z Kwartludium na „Warszawskiej Jesieni” utwo­ry pol­skich i zagra­nicz­nych kompozytorów.

Autor książ­ki „Human Beatbox – Osobisty Instrument”, wyda­nej w 2013 roku po pol­sku i angiel­sku. Książka ta jest pierw­szym na świe­cie pod­ręcz­ni­kiem beat­bo­xo­wym dla beat­bo­xe­rów z całe­go świata.

Współtworzy pro­jekt „Zooplan” z klar­ne­ci­stą Michałem Górczyńskim, wyda­li w 2012 album „Animarium”.

W 2014 wziął udział w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie Rivers of Europe — pły­wa­jąc na statku-teatrze po rze­cze Dunaj. Z tan­ce­rza­mi, muzy­ka­mi i arty­sta­mi wizu­al­ny­mi wyko­na­li 30 spek­ta­kli, m.in. w Wiedniu, Bratysławie i Budapeszcie.

Członek ZASP i Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej). W 2016 napi­sał książ­kę dla dzie­ci „Co w pasz­czy pisz­czy?”. Na Pacific Voice Conference 2017 opi­sy­wał zale­ty beat­box leka­rzom gło­su. Od 15 lat pro­wa­dzi warsz­ta­ty beat­box w szko­łach i na Skype.

Filmy z naszych zajęć

Warsztaty beatbox dla dzieci

Warsztaty cykliczne

W przed­szko­lach i szko­łach orga­ni­zo­wa­ne są zaję­cia logo­pe­dycz­ne, a tak­że lek­cje ryt­mi­ki czy muzy­ki. Beatbox jest dosko­na­łym wspar­ciem wszyst­kich tych dzia­łań. Nauczyciele i logo­pe­dzi mogą nas zapro­sić na lek­cję lub może­my reali­zo­wać dodat­ko­we zaję­cia dla chętnych.

Ilość osób: opty­mal­nie 15-20 osób

Czas trwa­nia: 45 min (przed­szko­la) – 90 min (szko­ły)

Koszt 1 zajęć: ok. 300 zł net­to, zakła­da­jąc zaję­cia na tere­nie Warszawy mini­mum 2 razy w mie­sią­cu. Zapewniamy cały sprzęt i dojeż­dża­my do Waszej placówki.

Warsztaty beatbox dla dzieci

Warsztaty jednorazowe

Dzieci w przed­szko­lach i szko­łach mają kil­ka razy w roku zaję­cia dodat­ko­we orga­ni­zo­wa­ne przez szko­łę – jed­nym z takich wyda­rzeń mogą być warsz­ta­ty beat­box dla dzie­ci. Dzieciaki dosta­ją solid­ną por­cję zaba­wy przez muzy­kę, a nauczy­cie­le nowe meto­dy i mate­ria­ły do pra­cy z dziećmi.

Ilość osób: opty­mal­nie 15-20 osób

Czas trwa­nia: 45 min (przed­szko­la) – 90 min (szko­ły)

Koszt 1 zajęć: ok. 500 zł net­to, zakła­da­jąc zaję­cia z dojaz­dem na tere­nie Warszawy. Przy cyklicz­nych zaję­ciach kosz­ty są mniej­sze. Zapewniamy cały sprzęt i dojeż­dża­my do Waszej placówki.

Ćwiczenia dykcji na warsztatach beatbox dla dzieci

Warsztaty indywidualne

W ramach zajęć dodat­ko­wych może­my uma­wiać się indy­wi­du­al­nie przez inter­net, np. komu­ni­ka­tor Skype. Zaletą jest to, że pra­cu­je­my wte­dy na tere­nie całej Polski i w godzi­nach dogod­nych dla dzie­ci i rodzi­ców. Dzięki dobrym mikro­fo­nom, kame­rze HD i szyb­kich łączach jeste­śmy w sta­nie dotrzeć wszę­dzie. Prowadzimy zaję­cia po pol­sku lub angielsku.

Ilość osób: opty­mal­nie 1-4 osoby

Czas trwa­nia: 60-90 min

Koszt 1 zajęć: od 59 zł net­to / 60 min / 1 os. (zaję­cia 8 razy w mie­sią­cu) opła­ca­ne z góry dane­go mie­sią­ca. Przy kil­ku oso­bach jed­no­cze­śnie kosz­ty jed­nost­ko­we są mniej­sze. Kup teraz w naszym sklepie.

Symulacje cen zosta­ły wyko­na­ne dla okre­ślo­nych warun­ków. W przy­pad­ku nie­stan­dar­do­wych potrzeb, dojaz­du na obsza­rze całej Polski, warsz­ta­tów w ramach wyda­rzeń kulturalno-edukacyjnych w całej Polsce – pro­si­my o kon­takt. Przedstawiona ofer­ta ceno­wa ma cha­rak­ter infor­ma­cyj­ny, nie sta­no­wi ofer­ty han­dlo­wej w rozu­mie­niu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Skąd wziąć pieniądze na warsztaty beatbox?

Opcja 1. Finansowanie z grantów

Ta opcja umoż­li­wia zdo­by­cie naj­więk­sze­go budże­tu na cykl warsz­ta­tów, np. rocz­nych, ale trwa najdłużej.

Istnieje wie­le form wspar­cia dzia­łań arty­stycz­nych w edu­ka­cji. Zazwyczaj wią­że się to napi­sa­niem kil­ka mie­się­cy przed akcją wnio­sku o grant lub dota­cje. Tylko insty­tu­cje pań­stwo­we lub orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we (fun­da­cja czy sto­wa­rzy­sze­nie) mogą skła­dać wnio­ski o gran­ty. Obywatele mogą skła­dać wnio­ski w ramach budże­tu par­ty­cy­pa­cyj­ne­go (oby­wa­tel­skie­go).

Opcja 2. Komitet rodzicielski

To opcja naj­prost­sza i naj­szyb­sza. Opiekunowie grup zbie­ra­ją od dzie­ci po ok. 10-15 zł w ramach skła­dek komi­te­tu rodzi­ciel­skie­go. Przy gru­pach 15-20 oso­bo­wych i min. 3 kla­sach uło­żo­nych jed­ne­go dnia zapew­ni to dość niski koszt dla uczniów i uczci­we pie­nią­dze dla prowadzących.

Skąd wziąć pieniądze na warsztaty beatbox w szkole?
Mikrofony, głośnik i looper to sprzęt na warsztaty beatbox

Sprzęt muzyczny na warsztatach

Posiadamy kom­plet sprzę­tu potrzeb­ny do wyko­na­nia warsz­ta­tów. To pro­fe­sjo­nal­ny sprzęt audio naj­lep­szych firm, np. gło­śnik JBL Eon10, mikro­fon Shure SM58 i looper Boss RC-505. W danej sali potrze­bu­je­my tyl­ko pod­łą­cze­nia do gniazd­ka z prądem.

Dodatkowe korzyści – prezenty

W pakie­cie do każ­dych cyklicz­nych warsz­ta­tów beat­box dla dzie­ci przedszkole/szkoła dosta­je rów­nież dwa pre­zen­ty – papie­ro­we wyda­nie książ­ki dla dzie­ci „Co w pasz­czy pisz­czy?” oraz zestaw kil­ku­na­stu kart do ćwi­czeń beat­bo­xo­wych, aby dzie­ci mogły samo­dziel­nie lub ze swo­im nauczy­cie­lem bawić się w two­rze­nie ryt­mów buzią.

Książka "Co w paszczy piszczy?" i BitKarty, które otrzymuje szkoła zapisując się na warsztaty beatbox
Warsztaty beatbox dla dzieci

Kontakt

2 + 4 =