Zapraszamy do współpracy logopedów, szczególnie pracujących z dziećmi

Chcemy poma­gać dzie­ciom wyraź­niej mówić, a jed­no­cze­śnie ulep­szyć naszą meto­dę. Zrobimy to przy pomo­cy logo­pe­dów szkolnych.

Program pilotażowy

Pragniemy stwo­rzyć we współ­pra­cy z kil­ko­ma pla­ców­ka­mi przed­szkol­ny­mi i szkol­ny­mi pro­gram pilo­ta­żo­wy, w któ­rym logo­pe­dzi dosta­ją dodat­ko­wy – beat­bo­xo­wy – zestaw narzę­dzi i spraw­dza­ją jak real­nie dzia­ła po czym piszą opi­nię na ten temat.

Udział w pro­gra­mie jest cał­ko­wi­cie dobro­wol­ny, bez­płat­ny dla dzie­ci i pro­wa­dzą­cych, wszyst­kie kosz­ty opła­ca­my sami. Mamy wspól­ny cel – wyraź­niej­szą wymo­wę dzieci.

Oferujemy materiały

Książka beatbox dla dzieci "Co w paszczy piszczy?"

Książka

Książka „Co w pasz­czy pisz­czy” zawie­ra­ją­ca m.in. wier­szy­ki dyk­cyj­ne i przy­dat­ne ćwi­cze­nia głosu.

 

Lekcje video

8 krót­kich beat­bo­xo­wych lek­cji video dla dzie­ci – do włą­cze­nia na kom­pu­te­rze czy telewizorze

 

BitKarty - karty do nauki beatbox

BitKarty

BitKarty czy­li zestaw 28 kart do ukła­da­nia na sto­le aby stwo­rzyć z nich ryt­my beatboxowe
Okładka książki "Co w paszczy piszczy?" beatbox dla dzieci

„Co w paszczy piszczy?”

Pierwsza na świe­cie książ­ka pozwa­la­ją­ca dzie­ciom w wie­ku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym na wej­ście w świat beat­bo­xu, czy­li ryt­micz­ne­go naśla­do­wa­nia dźwię­ków buzią. Książka wyja­śnia pod­sta­wy oddy­cha­nia i emi­sji gło­su oraz pro­ste dźwię­ki beat­bo­xo­we ukła­da­ne w róż­ne ryt­my. W środ­ku odnaj­dzie­my kody QR kie­ru­ją­ce nas do ośmiu lek­cji video online.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do współ­pra­cy logo­pe­dów szkol­nych, przed­szkol­nych oraz orga­ni­za­cje zrze­sza­ją­ce logo­pe­dów. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści pla­nu­je­my rów­nież cykl szko­leń dla logo­pe­dów i nauczy­cie­li chcą­cych sko­rzy­stać z beat­bo­xo­wej meto­dy w swo­jej pracy.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej o pro­gra­mie pilo­ta­żo­wym „Beatbox Kids” w szko­łach, cze­ka­my na Twój e-mail.

Patryk Matela

Tel. 509 124 633

Patryk @ streetvid.pl

Kontakt

7 + 2 =