"Co w paszczy piszczy?"

czy­li książ­ka beat­box dla dzieci

tekst: Patryk Matela, ilu­stra­cje: Anna Karolina Matela

Okładka książki "Co w paszczy piszczy?" beatbox dla dzieci
Beatbox dla dzieci - perkusja stopa

„Co w pasz­czy pisz­czy?” to książ­ka beat­box pozwa­la­ją­ca dzie­ciom w wie­ku przed­szkol­nym i wcze­snosz­kol­nym na wej­ście w świat beat­bo­xu, czy­li ryt­micz­ne­go naśla­do­wa­nia dźwię­ków buzią.

Ilustracje z książki

Zabawne i nowo­cze­sne ilu­stra­cje do książ­ki stwo­rzy­ła Anna Karolina Matela z Lula Kids. Oto nie­któ­re z nich. Kliknij na obra­zek, aby go powiększyć.

Dla rodziców – dlaczego beatbox dla dzieci jest ważny

Po regu­lar­nych ćwi­cze­niach beat­bo­xo­wych, Twoje dziec­ko roz­wi­nie się ryt­micz­nie i wzmoc­ni mię­śnie słu­żą­ce do wyraź­ne­go mówie­nia, bawiąc się świet­nie. Po prze­czy­ta­niu tej książ­ki będzie­cie mogli beat­bo­xo­wać razem. Twoje dziecko:

Po zajęciach beatbox dziecko będzie lepiej oddychać

Nauczy się lepiej oddychać

Podczas zajęć beat­bo­xo­wych uczy­my się popraw­nie oddy­chać prze­po­no­wo, zarów­no pod­czas beat­bo­xo­wa­nia i mówie­nia. Już po mie­sią­cu zajęć dziec­ko ma głęb­szy oddech, moc­niej­szy głos i sil­niej­szą prze­po­nę. Jak to robi­my? Poprzez zaba­wę oczy­wi­ście! Zdmuchiwanie świe­czek, przy­kle­ja­nie podmu­chem kart­ki do ścia­ny, bań­ki mydla­ne i inne zaba­wy, któ­re możesz powta­rzać z dziec­kiem w domu. Tak na mar­gi­ne­sie, oddy­cha­jąc głę­bo­ko wyda­la­my 70% tok­syn z orga­ni­zmu, to naj­waż­niej­szy pro­ces oczysz­cza­nia. Oddech jest potrzeb­ny w każ­dej minu­cie życia, więc war­to w nie­go zainwestować.

Po zajęciach beatbox dziecko zacznie wyraźniej mówić

Zacznie wyraźniej mówić

Warsztaty beat­box dla dzie­ci rady­kal­nie wzmac­nia­ją więk­szość z naszych 27 mię­śni twa­rzy, przede wszyst­kim język, policz­ki i usta. To naj­lep­sze zaję­cia dyk­cyj­ne, logo­pe­dycz­ne i warsz­ta­ty aktor­skie w jed­nym. Używamy zresz­tą w nie­któ­rych roz­grzew­kach łama­czy języ­ka w sty­lu: “No cóż, że ze Szwecji”. Wszelkie pro­ble­my logo­pe­dycz­ne to nic inne­go jak nie­wy­ćwi­czo­ne odpo­wied­nie mię­śnie. Rozgrzewki w sty­lu naśla­do­wa­nie dźwię­ków zwie­rząt to nie tyl­ko dosko­na­ła zaba­wa, ale też spo­sób na rrrrr­ro­zgrza­nie i rrrrr­ro­zwój poszcze­gól­nych czę­ści ukła­du mowy.

Po zajęciach beatbox dziecko zyska pewność siebie

Zyska pewność siebie

Każde zaję­cia w gru­pach, od ćwi­czeń fizycz­nych, aż po zaję­cia języ­ko­we czy muzycz­ne, to roz­wój umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych dziec­ka. Dzięki temu pozby­wa się stra­chu przed wystą­pie­nia­mi publicz­ny­mi, co przy­da mu się na wszyst­kich ape­lach, egza­mi­nach ust­nych, aka­de­miach i w wie­lu sytu­acjach codzien­nych. Pamiętasz szkol­ny stres przez wyj­ściem na śro­dek kla­sy? A co by było gdy­by ktoś Cię na nie­go uodpornił?

Dziecko po warsztatach beatbox ma wyrobione poczucie rytmu

Wyrobi poczucie rytmu

Dzięki ćwi­cze­niom ryt­micz­nym dziec­ko lepiej reagu­je na muzy­kę. Uczy się impro­wi­zo­wać, co przy­da­je się przez całe życie. Poprawia rów­nież koor­dy­na­cja pół­kul mózgo­wych (jak przy żon­glo­wa­niu), dziec­ko ma więk­szą podziel­ność uwa­gi i łatwiej się sku­pia. A gdy lepiej rozu­mie­my muzy­kę to świet­nie do niej tań­czy­my! Widzicie z jaką gra­cją poru­sza­ją się tancerze?

Zapomni o drogim sprzęcie

W odróż­nie­niu od zaku­pu np. zesta­wu per­ku­syj­ne­go czy gra­mo­fo­nów, mik­se­ra i winy­li za kil­ka tysię­cy zło­tych, do beat­bo­xu nie potrze­ba nic oprócz ust, języ­ka, płuc i chę­ci! Swoje ryt­my moż­na zabrać wszę­dzie, zdro­wo rywa­li­zo­wać z kum­pla­mi i kole­żan­ka­mi z kla­sy. Jeśli dziec­ko się znu­dzi, nie tra­ci abso­lut­nie nic (oprócz wyśmie­ni­tej zaba­wy), a rodzi­ce oszczę­dza­ją pieniądze.

Oczywiście tych powo­dów moż­na by wymie­niać dużo wię­cej. Ale po co? Lepiej po pro­stu spró­buj – poczy­taj­cie ksią­żecz­kę albo przy­pro­wadź syn­ka lub cór­kę na nasze zaję­cia i sprawdź sam jak przez kil­ka następ­nych dni z wypie­ka­mi na twa­rzy przty­ka, kli­ka i pry­cha sobie w domu, roz­wi­ja­jąc nową pasję! Informacje o warsz­ta­tach znaj­dziesz tutaj.

Na video obok widać zaję­cia Patryka TikTaka Mateli, auto­ra książ­ki, w przed­szko­lu na ul. Krynicznej w Warszawie. Film nakrę­co­no ama­tor­sko w 2014 roku – teraz na warsz­ta­tach dla dzie­ci jest jesz­cze lepiej 🙂

Audycje radiowe

Oto frag­ment audy­cji radio­wej dla dzie­ci o roz­śpie­wy­wa­niu i wydłu­ża­niu odde­chu. Nagrałem go z moją cór­ką Julią, kie­dy mia­ła 4 lata. Nasze wokal­ne zaba­wy emi­to­wa­no w Radiowej Trójce w audy­cji Kasi Stoparczyk „Zagadkowa Niedziela”  przez ponad rok. Takich mate­ria­łów powsta­ło mnó­stwo!  Posłuchaj ze swo­im dziec­kiem i razem rób­cie ćwiczenia.

Figurka 3d

Z książ­ką będzie dostęp­ny edu­ka­cyj­ny gadżet, czy­li trój­wy­mia­ro­wa figur­ka posta­ci chłop­ca uka­zu­ją­ca w kre­sków­ko­wy spo­sób ana­to­mię ukła­du odde­cho­we­go – płu­ca, prze­po­na, tcha­wi­ca i język będą poka­za­ne w zabaw­ny i uprosz­czo­ny spo­sób. Figurka będzie mia­ła ok 12-15 cm wysokości.

Dodatkowo w ramach wspól­nej aktw­no­ści, rodzi­ce będą mogli razem z dzie­cia­ka­mi poko­lo­ro­wać figur­kę zwy­kły­mi far­ba­mi akry­lo­wy­mi. Plany figur­ki do wydru­ku 3d będą dostęp­ne na tej stro­nie, aby moż­na było two­rzyć wła­sne gadże­ty w dowol­nym roz­mia­rze. Figurka będzie też dostęp­na do zaku­pu, w zesta­wie z książ­ką lub oddzielnie.

Autorem figur­ki jest Krzysztof Kuczyński, świet­ny mode­larz 3d.

Filmy beatbox dla dzieci

W książ­ce będą lin­ki do ośmiu fil­mów i ani­ma­cji, któ­re pomo­gą dzie­ciom wejść w świat beatboxu.

Virgin Music Academy

Projekt „Beatbox Kids” zwy­cię­żył w Virgin Music Academy edy­cji 2015/2016 uzy­sku­jąc jed­no­gło­śnie głów­ną nagrodę.

Virgin Mobile Academy

Kontakt

7 + 14 =

<link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div id="mc_embed_signup"> <sty­le> #mc_embed_signup_scroll h2 {font-size:2.8em; color: #677552; font-weight:normal; text-align:center;} #mc_embed_signup .but­ton { mar­gin: 15px 31px 15px 0; width: 95.7%; height: 40px; font-size:1.3em; } </style> <form action="//beatboxkids.us11.list-manage.com/subscribe/post?u=09871adc23f9f0f41e484d8bb&id=264f989de4" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" nova­li­da­te> <div id="mc_embed_signup_scroll"> <h2>Powiedz mi wię­cej o projekcie</h2> <div class="mc-field-group"> <label for="mce-NAME">Nazywam się </label> <input type="text" value="" name="NAME" class="required" id="mce-NAME"> </div> <div class="mc-field-group"> <label for="mce-EMAIL">Mój e-mail </label> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required ema­il" id="mce-EMAIL"> </div> <div id="mce-responses" class="clear"> <div class="response" id="mce-error-response" style="display:none"></div> <div class="response" id="mce-success-response" style="display:none"></div> </div> <div style="position: abso­lu­te; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_09871adc23f9f0f41e484d8bb_264f989de4" tabindex="-1" value=""></div> <div class="clear"><input type="submit" value="Chcę wię­cej infor­ma­cji!" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div> </div> </form> </div>

Zapisując się na dar­mo­wy new­slet­ter, dosta­niesz zestaw kolo­ro­wa­nek dla dzie­ci na bazie ilu­stra­cji z książ­ki. Szanujemy Twoje dane, są bez­piecz­ne i nigdy nie przy­śle­my Ci spa­mu. Newsletter rusza wkró­ce i będzie zawie­rał aktu­al­no­ści z roz­wo­ju pro­jek­tu „Co w pasz­czy pisz­czy?” i infor­ma­cje o ter­mi­nie publi­ka­cji książki.