Beatbox Kids App

Beatbox Kids App

Beatbox Kids App

Mobile beat­box app “Beatbox Kids” is desi­gned for smart­pho­nes and tablets and ava­ila­ble free for both Android and iOS sys­tems. The app has three basic fuc­tions, pro­vi­ding hours of cre­ati­ve vocal fun for both kids and parents.

Beatbox Kids app con­ta­ins paid ele­ments that are nice but not nec­ces­sa­ry to enjoy the pro­gram. But to ful­ly enjoy the app, it would be nice if you could sup­port us this way.

Video lekcje beatbox

Video lessons

W apli­ka­cji będzie moż­na obej­rzeć 8 dar­mo­wych lek­cji beat­box. Filmy pod­sta­wo­we mają łącz­nie ok. 20 minut dłu­go­ści i do ich oglą­da­nie jest potrzeb­ne połą­cze­nie inter­ne­to­we. Z cza­sem będzie­my wpro­wa­dzać dodat­ko­wo fil­my płatne.

Looper beatbox

Looper

W apli­ka­cji będzie moż­na nagry­wać wła­sny głos i zapę­tlać go, two­rząc powta­rza­ją­cy się rytm. Jednocześnie będzie moż­na nagrać do trzech ście­żek woka­lu i nie­za­leż­nie je włą­czać i wyłączać.

Siatka bitów

Beat Grid

W apli­ka­cji będzie moż­na ukła­dać bity beat­bo­xo­we na ryt­micz­nej siat­ce i odtwa­rzać je w wybra­nym tem­pie. Podstawowe 6 dźwię­ków będzie dostęp­ne za dar­mo, a kolej­ne będzie moż­na doku­pić za pomo­cą mikropłatności.

Dowload the Beatbox Kids app

Right now we’re beta testing the Android app.

The full ver­sio will be ava­ila­ble soon, along with the iOS version.

Pobierz na Androida

Beatbox Kids na Android

Pobierz na iOS

Beatbox Kids na iOS

Powiedz mi więcej o projekcie

Zapisując się na dar­mo­wy new­slet­ter, dosta­niesz zestaw kolo­ro­wa­nek dla dzie­ci na bazie ilu­stra­cji z książ­ki. Szanujemy Twoje dane, są bez­piecz­ne i nigdy nie przy­śle­my Ci spa­mu. Newsletter rusza wkró­ce i będzie zawie­rał aktu­al­no­ści z roz­wo­ju pro­jek­tu “Co w pasz­czy pisz­czy?” i infor­ma­cje o ter­mi­nie publi­ka­cji książki.

Aplikacja Beatbox Kids