Beatbox Kids App

Beatbox Kids App

Beatbox Kids App

Mobi­le beat­box app “Beat­box Kids” is desi­gned for smart­pho­nes and tablets and ava­ila­ble free for both Andro­id and iOS sys­tems. The app has three basic fuc­tions, pro­vi­ding hours of cre­ati­ve vocal fun for both kids and parents.

Beat­box Kids app con­ta­ins paid ele­ments that are nice but not nec­ces­sa­ry to enjoy the pro­gram. But to ful­ly enjoy the app, it would be nice if you could sup­port us this way.

Video lekcje beatbox

Video lessons

W apli­ka­cji będzie moż­na obej­rzeć 8 dar­mo­wych lek­cji beat­box. Fil­my pod­sta­wo­we mają łącz­nie ok. 20 minut dłu­go­ści i do ich oglą­da­nie jest potrzeb­ne połą­cze­nie inter­ne­to­we. Z cza­sem będzie­my wpro­wa­dzać dodat­ko­wo fil­my płat­ne.

Looper beatbox

Looper

W apli­ka­cji będzie moż­na nagry­wać wła­sny głos i zapę­tlać go, two­rząc powta­rza­ją­cy się rytm. Jed­no­cze­śnie będzie moż­na nagrać do trzech ście­żek woka­lu i nie­za­leż­nie je włą­czać i wyłą­czać.

Siatka bitów

Beat Grid

W apli­ka­cji będzie moż­na ukła­dać bity beat­bo­xo­we na ryt­micz­nej siat­ce i odtwa­rzać je w wybra­nym tem­pie. Pod­sta­wo­we 6 dźwię­ków będzie dostęp­ne za dar­mo, a kolej­ne będzie moż­na doku­pić za pomo­cą mikro­płat­no­ści.

Dowload the Beatbox Kids app

Right now we’re beta testing the Andro­id app.

The full ver­sio will be ava­ila­ble soon, along with the iOS ver­sion.

Pobierz na Androida

Beat­box Kids na Andro­id

Pobierz na iOS

Beat­box Kids na iOS

Powiedz mi więcej o projekcie

Zapi­su­jąc się na dar­mo­wy new­slet­ter, dosta­niesz zestaw kolo­ro­wa­nek dla dzie­ci na bazie ilu­stra­cji z książ­ki. Sza­nu­je­my Two­je dane, są bez­piecz­ne i nigdy nie przy­śle­my Ci spa­mu. New­slet­ter rusza wkró­ce i będzie zawie­rał aktu­al­no­ści z roz­wo­ju pro­jek­tu “Co w pasz­czy pisz­czy?” i infor­ma­cje o ter­mi­nie publi­ka­cji książ­ki.

Aplikacja Beatbox Kids