Aplikacja Beatbox Kids

Aplikacja Beatbox Kids

Aplikacja Beatbox Kids

Mobil­na apli­ka­cja beat­bo­xo­wa „Beat­box Kids” prze­zna­czo­na jest na smart­fo­ny i table­ty i będzie dostęp­na za dar­mo na plat­for­my iOS oraz Andro­id. Pro­gram skła­da się z trzech pod­sta­wo­wych funk­cji, któ­re zapew­nią dzie­ciom i rodzi­com godzi­ny kre­atyw­nej zaba­wy gło­sem.

Apli­ka­cja Beat­box Kids zawie­ra ele­men­ty płat­ne za pomo­cą mikro­płat­no­ści, jed­nak nie są one nie­zbęd­ne do korzy­sta­nia z wszyst­kich funk­cji pro­gra­mu. Miło by nam jed­nak było otrzy­mać tego typu wspar­cie, jeśli apli­ka­cja Wam się spodo­ba­ła.

Video lekcje beatbox

Lekcje video

W apli­ka­cji będzie moż­na obej­rzeć 8 dar­mo­wych lek­cji beat­box. Fil­my pod­sta­wo­we mają łącz­nie ok. 20 minut dłu­go­ści i do ich oglą­da­nie jest potrzeb­ne połą­cze­nie inter­ne­to­we. Z cza­sem będzie­my wpro­wa­dzać dodat­ko­wo fil­my płat­ne.
Looper beatbox

Looper

W apli­ka­cji będzie moż­na nagry­wać wła­sny głos i zapę­tlać go, two­rząc powta­rza­ją­cy się rytm. Jed­no­cze­śnie będzie moż­na nagrać do trzech ście­żek woka­lu i nie­za­leż­nie je włą­czać i wyłą­czać.
Siatka bitów

Siatka bitów

W apli­ka­cji będzie moż­na ukła­dać bity beat­bo­xo­we na ryt­micz­nej siat­ce i odtwa­rzać je w wybra­nym tem­pie. Pod­sta­wo­we 6 dźwię­ków będzie dostęp­ne za dar­mo, a kolej­ne będzie moż­na doku­pić za pomo­cą mikro­płat­no­ści.

Pobierz aplikację Beatbox Kids

W tej chwi­li apli­ka­cja Beat­box Kids jest dostęp­na na sys­te­my Google Andro­id oraz Apple iOS.

Powiedz mi więcej o projekcie

Zapi­su­jąc się na dar­mo­wy new­slet­ter, dosta­niesz zestaw kolo­ro­wa­nek dla dzie­ci na bazie ilu­stra­cji z książ­ki. Sza­nu­je­my Two­je dane, są bez­piecz­ne i nigdy nie przy­śle­my Ci spa­mu. New­slet­ter rusza wkró­ce i będzie zawie­rał aktu­al­no­ści z roz­wo­ju pro­jek­tu „Co w pasz­czy pisz­czy?” i infor­ma­cje o ter­mi­nie publi­ka­cji książ­ki.
Aplikacja Beatbox Kids