Warsztaty beatbox Skype

119.00 632.00 

Jeśli nie możesz zjawić się na warsztatach beatbox organizowanych w Twoim mieście, wypróbuj warsztaty beatbox Skype. Zaletą jest to, że pra­cu­jemy wtedy na tere­nie całej Pol­ski i w godzi­nach dogod­nych dla dzieci i rodzi­ców. Dzięki dobrym mikro­fo­nom, kame­rze HD i szyb­kich łączach jeste­śmy w sta­nie dotrzeć wszę­dzie. Pro­wa­dzimy zaję­cia po pol­sku lub angiel­sku, do wyboru. Kup teraz lekcję próbną i poczuj temat!

Ilość osób: warsztaty indywidualne

Czas trwa­nia: 60 min o ustalonej porze

Koszt 1 zajęć: 79 zł / 99 zł / 119 zł

Wyczyść
SKU: brak Kategoria: Tagi: , ,

Opis

 

Jeśli wypró­bu­jesz warsz­ta­ty beat­box Sky­pe, nauczysz się zarów­no pod­staw jak i bar­dziej zaawan­so­wa­nych aspek­tów beat­bo­xu.

  • Poznasz pod­sta­wo­we dźwię­ki i ryt­my
  • Dowiesz się jak oddy­chać pod­czas beat­bo­xu
  • Nauczysz się ukła­dać dźwię­ki ryt­micz­ne i melo­dycz­ne w utwo­ry
  • Zoba­czysz jak popraw­nie trzy­mać mikro­fon
  • Poznasz licz­ne wokal­ne efek­ty do uży­cia od razu
  • Dosta­niesz dodat­ko­we mate­ria­ły do ćwi­cze­nia pomię­dzy zaję­cia­mi
  • Popra­cu­jesz nad kom­po­zy­cją swo­ich

Pro­wa­dzą­cy zaję­cia Patryk Tik­Tak Mate­la to nauczy­ciel beat­bo­xu z 15-let­nim sta­żem. Pra­co­wał z tysią­ca­mi ludzi na każ­dym pozio­mie zaawan­so­wa­nia. Zaję­cia indy­wi­du­al­nie dosto­su­je do pozio­mu ucznia, aby każ­dy nauczył się nowych i przy­dat­nych umie­jęt­no­ści beat­bo­xo­wych.

Dodatkowe informacje

Ilość zajęć

1 godzina, 4 godziny, 8 godzin